Styrelse, valberedning och revisor

Styrelse

Styrelsen utses av Måsängens årsmöte för att leda det löpande arbetet i föreningen. Styrelsen består av minst tre och högst elva ordinarie ledamöter samt upp till fyra suppleanter. Styrelsen består normalt av boende i föreningen. En representant för HSB Göteborg ingår också i Måsängens styrelse. Styrelsen väljs av årsmötet.
Styrelse:

  • Anders Bergström – representant HSB Göteborg
  • Christina Granat (Timmerslätt 19E) – vice ordförande
  • Kurt Gren (Timmerslätt 25B) – ledamot
  • Anna-Karin Hedberg (Timmerslätt 27A) – kassör
  • Göran Hällgren (Timmerslätt 1A) – ordförande
  • Magnus Leoson (Timmerslätt 23D) – sekreterare
  • Robin Qvil (Timmerslätt 8D) – ledamot

Valberedning

Valberedningen har en mycket viktig funktion. Den skall inte bara hitta personer som vill sitta i styrelsen, utan skall också kritiskt granska kandidaterna så att de har det omdöme och den kompetens som behövs i styrelsen.

Vid ordinarie föreningsstämma utses valberedning för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. En ledamot utses till sammankallande i valberedningen. Valberedningen skall föreslå kandidater till de förtroendeuppdrag till vilka val skall förrättas på föreningsstämma.

Sammankallande: Malin Hagström Timmerslätt 12B


Revisorer

Revision av verksamheten görs av en professionell extern revisor i samarbete med minst en medlem som valts av årsmötet.

Revisor: Krister Bäck Timmerslätt 24A